Algemene voorwaarden

1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen ons en een koper, waarop wij deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Seafood Connection B.V. is een handelsonderneming gespecialiseerd in de import,export en distributie van diepgevroren witvisprodukten.

2 Offertes
Wij zijn slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper door hem schriftelijk binnen 7 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3 Levering
1.Tenzij anders overeengekomen,geschiedt levering door de feitelijke overdracht van de zaken. Wanneer er als leveringsconditie een van de incoterms is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende incoterms van toepassing zijn.
2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van de informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

4 Levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de koper ons derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

5 Deellevering
Het is ons toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren.Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, zijn wij bevoegd elk deel afzonderlijk te factureren.

6 Beeindiging van de overeenkomst
1. De vordering van ons op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen;
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan ons omstandigheden ter kennis komen die ons goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
- indien wij de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd hebben zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen zijn wij bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van ons om schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan wij ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt , dat nalevering van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd,zijn wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
3.In geval van faillissement,surceance van betaling,overlijden,liquidatie van de onderneming of curatele van de afnemer, bestaat de mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst door eenvoudige mededeling.

7 Eigendomsvoorbehoud
De door ons geleverde zaken blijven eigendom van ons totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met ons gesloten overeenkomsten is nagekomen;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst door ons verrichte of te verrichten diensten,
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en). - Het is de koper verboden de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen buiten de normale uitoefening van beroep of bedrijf totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

8 Gebreken; klachttermijnen
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering - zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt,te weten;
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheden) overeenstemmen met het overeengekomene;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2.Worden gebreken of tekorten geconstateerd,dan dient de koper dat binnen 48 uur te melden en vervolgens binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan ons te bevestigen.
3. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan ons worden geretourneerd.

9 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn. Na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn is de koper in verzuim: de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van wettelijke rente +2%.
2.In geval van liquidatie,faillissement of surceance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
3.Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
4. Door de wederpartij gedane betaling strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij,dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10 Incassokosten
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper.In ieder geval is de koper verschuldigd 15% van het factuurbedrag. Indien wij aantonen dat er hogere kosten zijn gemaakt,welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,komen deze voor vergoeding in aanmerking.
2. De koper is jegens de verkoper de door de verkoper gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties,tenzij deze onredelijk hoog zijn.Dit geldt alleen indien de verkoper en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

11 Aansprakelijkheid
Wij zijn jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk; 1.Wij zijn aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons.
2. De aansprakelijkheid van ons inclusief de aansprakelijkheid ter zake bijkomende dienstverlening beperkt tot 10% van de offertesom en/of factuurbedrag met een maximum ad €5.000,-.

12 Overmacht
1.Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan ons zijn toe te rekenen. Hierdoor zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van ons, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan wij afhankelijk zijn en algemene vervoersproblemen.
2. Wij hebben ook het recht om ons op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreed nadat wij onze verbintenis hadden na moeten komen.
3.Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van ons opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting van ons langer duurt dan vijfenveertig dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichting hebben voldaan, of slechts gedeeltelijk aan onze verplichting kunnen voldoen zijn wij gerechtigd het reeds geleverde c.q.het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q.leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

13 Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en verkoper,in geval de Rechtbank bevoegd is,worden beslecht door de Rechtbank te Zwolle.Wij blijven echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

14 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen ons en de koper is Nederlands recht van toepassing.